Bell Schedules

Secondary Bell Schedule Ramadan Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 8:40 AM 8:50 AM 10 min
1 8:50 AM 9:50 AM 60 min
2 9:50 AM 10:50 AM 60 min
3 10:50 AM 11:50 AM 60 min
4 11:50 AM 12:50 PM 60 min
Lunch/Salah 12:50 PM 1:30 PM 40 min
5 1:30 PM 2:30 PM 60 min
Secondary Bell Schedule Minimum Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 7:50 AM 8:40 AM 50 min
2 8:40 AM 9:30 AM 50 min
3 9:30 AM 10:20 AM 50 min
4 10:20 AM 11:10 AM 50 min
5 11:10 AM 12:00 PM 50 min
Secondary Bell Schedule Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 7:50 AM 8:35 AM 45 min
2 8:38 AM 9:23 AM 45 min
3 9:26 AM 10:11 AM 45 min
School Program 10:15 AM 10:50 AM 35 min
4 10:50 AM 11:35 AM 45 min
Lunch 11:35 AM 12:00 PM 25 min
5 12:00 PM 12:50 PM 50 min
Secondary Bell Schedule Afternoon Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 7:50 AM 8:55 AM 65 min
2 8:58 AM 10:03 AM 65 min
3 10:06 AM 11:11 AM 65 min
4 11:15 AM 12:20 PM 65 min
Assembly 12:20 PM 1:20 PM 60 min
Lunch/Salah 1:20 PM 2:05 PM 45 min
5 2:05 PM 3:15 PM 70 min
Secondary Bell Schedule Morning Assembly
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 7:40 AM 7:50 AM 10 min
Assembly 7:50 AM 8:30 AM 40 min
1 8:30 AM 9:35 AM 65 min
2 9:38 AM 10:43 AM 65 min
3 10:46 AM 12:06 PM 80 min
4 12:10 AM 1:15 AM 65 min
Lunch/Salah 1:15 PM 2:05 PM 50 min
5 2:05 PM 3:15 PM 70 min
Secondary Bell Schedule Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 7:50 AM 9:05 AM 75 min
2 9:08 AM 10:23 AM 75 min
3 10:25 AM 11:55 AM 90 min
4 11:58 AM 1:13 PM 75 min
Lunch/Salah 1:15 PM 2:00 PM 45 min
5 2:00 PM 3:15 PM 75 min
Elementary Bell Schedule Ramadan Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 8:40 AM 8:55 AM 15 min
1 9:00 AM 9:35 AM 35 min
2 9:35 AM 10:10 AM 35 min
3 10:10 AM 10:45 AM 35 min
4 10:45 AM 11:20 AM 35 min
5 11:20 AM 11:55 AM 35 min
Lunch/Wudu 11:55 AM 12:20 PM 25 min
6 12:20 PM 12:55 PM 35 min
Salah 12:55 PM 1:15 PM 20 min
7 1:15 PM 1:50 PM 35 min
8 1:50 PM 2:25 PM 35 min
Clean-Up/Dismissal 2:25 PM 2:30 PM 5 min
Elementary Bell Schedule Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 8:00 AM 8:30 AM 30 min
2 8:30 AM 9:00 AM 30 min
3 9:00 AM 9:30 AM 30 min
4 9:30 AM 10:00 AM 30 min
5 10:00 AM 10:30 AM 30 min
6 10:30 AM 11:00 AM 30 min
7 11:00 AM 11:30 AM 30 min
8 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Elementary Bell Schedule Morning Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 7:40 AM 7:50 AM 10 min
Assembly 8:00 AM 8:40 AM 40 min
1 8:40 AM 9:20 AM 40 min
2 9:20 AM 10:00 AM 40 min
3 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Recess 10:40 AM 10:55 AM 15 min
4 10:55 AM 11:35 AM 40 min
5 11:35 AM 12:15 PM 40 min
Lunch/Wudu 12:15 PM 12:45 PM 30 min
6 12:45 PM 1:25 PM 40 min
Salah 1:25 PM 1:40 PM 15 min
7 1:40 PM 2:20 PM 40 min
8 2:20 PM 3:10 PM 50 min
Clean-Up/Dismissal 3:10 PM 3:15 PM 5 min
Elementary Bell Schedule Afternoon Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 7:40 AM 7:50 AM 10 min
1 7:50 AM 8:25 AM 35 min
2 8:25 AM 9:00 AM 35 min
3 9:00 AM 9:35 AM 35 min
4 9:35 AM 10:10 AM 35 min
Recess 10:10 AM 10:25 AM 15 min
5 10:25 AM 11:00 AM 35 min
Afternoon Assembly 11:00 AM 12:00 PM 60 min
Lunch/Wudu 12:00 PM 12:35 PM 35 min
6 12:40 PM 1:15 PM 35 min
Salah 1:15 PM 1:40 PM 25 min
7 1:45 PM 2:20 PM 35 min
8 2:20 PM 3:10 PM 50 min
Clean-Up/Dismissal 3:10 PM 3:15 PM 5 min
Elementary Bell Schedule Friday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 7:40 AM 8:00 AM 20 min
1 8:00 AM 8:30 AM 30 min
2 8:30 AM 9:00 AM 30 min
3 9:00 AM 9:30 AM 30 min
4 9:30 AM 10:00 AM 30 min
5 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Lunch/Recess 10:30 AM 11:10 AM 40 min
6 11:10 AM 11:40 AM 30 min
7 11:40 AM 12:10 PM 30 min
8/Clean Up 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Elementary Bell Schedule Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Assembly/Transition 7:40 AM 8:00 AM 20 min
1 8:00 AM 8:45 AM 45 min
2 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3 9:30 AM 10:15 AM 45 min
Recess 10:15 AM 10:25 AM 10 min
4 10:25 AM 11:10 AM 45 min
5 11:10 AM 11:55 AM 45 min
Lunch/Wudu 11:55 AM 12:35 PM 40 min
6 12:35 PM 1:20 PM 45 min
Salah 1:20 PM 1:40 PM 20 min
7 1:40 PM 2:25 PM 45 min
8 2:25 PM 3:10 PM 45 min
Cleanup/Dismissal 3:10 PM 3:15 PM 5 min